0,00  DKK
Forretningsbetingelser


Gyldighedsområde

I forretningsforholdet mellem boesner Versandservice GmbH (i det følgende kaldet: "boesner") og kunden gælder udelukkende nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne finder anvendelse både i forbrugerkøb og B2B-køb. Afvigende betingelser fra kunden anerkendes ikke af boesner, medmindre boesner udtrykkeligt har givet sit skriftlige samtykke hertil.

 vælg

Klager/tvistbilæggelse

Via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kommer du til EU-kommissionens platform for tvistbilæggelse. Her finder du en klageformular på alle EU's officielle sprog. Platformen videresender din klage til den ansvarlige, nationale udenretlige tvistbilæggelsesinstans. Denne instans vil efterfølgende tage kontakt til online-serviceudbyderen - dvs. boesner - og forsøge at bilægge tvisten, uden at sagen kommer for en domstol.

 vælg

Priser

Salgspriserne er angivet inkl. den aktuelt gældende moms. Salgspriserne gælder i Danmark. Forsendelsesomkostninger og eventuelle øvrige omkostninger oplyses ved bestillingen.

 vælg

Tilbud/afvigelser fra bestillingen

For erhvervsdrivende:
Tilbud afgivet til erhvervsdrivende kunder er ikke bindende for boesner, før kunden udtrykkeligt accepterer tilbuddet. boesner er berettiget til at træde tilbage fra enhver købsaftale, hvis levering af den/de i aftalen nærmere bestemte varer vedvarende gøres umulig af omstændigheder, boesner ikke er ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til hvis en leverandør svigter eller i tilfælde af force majeure, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

For forbrugere:
boesner er overfor forbrugere alene berettiget til tilbagetræden ved leverandørsvigt, såfremt boesner ikke allerede havde sikret dækningskøb til forbrugeren. Billeder og beskrevne varer i boesners kataloger og på boesners hjemmesider kan være underkastet ændringer fra boesner eller fra producentens side. Er der sket ændringer på bestilte varer, tilbyder boesner hurtigst muligt og inden syv dage herefter en erstatningsvare af samme kvalitet og i samme prisklasse som den bestilte vare, såfremt en sådan findes. Ønsker kunden ikke at købe den tilbudte erstatningsvare, ophæves aftalen om køb, og allerede erlagte ydelser refunderes til kunden, mens boesner frigøres fra sin forpligtelse til at levere varen.

 vælg

Mulighed for levering ved forsendelse

Kunden kan afgive sin bestilling via online-shoppen og få den leveret med UPS, DPD eller spedition. Forsendelser til Grønland og Færøerne kan kun finde sted efter særlig aftale herom med boesner. Sådanne forsendelser foretages generelt mod gebyr, som oplyses særskilt. Forsendelsen af varer foregår centralt fra boesners forsendelsesservice i Witten (Tyskland). Ved bestillinger fra offentlige institutioner og virksomheder kan boesner kræve en skriftlig, officiel ordre fra kunden.

 vælg

Aftaleindgåelse

Kundens bestilling udgør et tilbud til boesner om at indgå en købsaftale mellem kunden og boesner om levering af bestilte varer. Kunden er bundet af det afgivne tilbud i en uge fra afgivelsen. Har kunden foretaget en bestilling i boesners online shop, modtager kunden en e-mail, som bekræfter boesners modtagelse af kundens bestilling samt detaljer på bestilte varer (ordrebekræftelse). Ordrebekræftelsen udgør ikke boesners accept af kundens tilbud, men tjener udelukkende til kundens information om, hvad kunden har bestilt. En købsaftale etableres først , når boesner skriftligt har accepteret bestillingen. Denne accept skal afgives senest en uge efter modtagelsen af kundens bestilling. Accept af bestilling kan dog også foreligge ved, at boesner fremsender den bestilte vare til kunden samtidig med, at forsendelsen bekræftes skriftligt. Denne bekræftelse vil som oftest ske via e-mail. Alle bestillinger behandles som enkeltbestillinger og kan generelt ikke annulleres. Kunden skal derfor kontrollere, at alle angivne oplysninger er korrekte, inden bestillingen sendes. Kunden har ved brug af boesners online shop mulighed for at gå tilbage i bestillingsdialogen til ethvert punkt fra bestillingen og korrigere eventuelt forkerte indtastninger.

 vælg

Mindste bestillingsværdi

Kunden skal bestille for minimum DKK 400,- inkl. moms (netto DKK 320,-) . Leveringer med lavere bestillingsværdi kan udføres mod et tillæg på DKK 40,- inkl. moms (netto DKK 32,-) ved bestillingsværdi under DKK 400,- inkl. moms (netto DKK 320,-). Ved beregning af en samlet bestillingsværdi for en kunde gør boesner udtrykkeligt opmærksom på, at der alene tages hensyn til ekstrabestillinger afgivet samme dato.

 vælg

Forsendelsesudgifter

Boesner overtager forsendelsesomkostninger ved bestillingsværdi på mindst DKK 800,- inkl. moms (netto DKK 640,-).

Ved mindre bestillingsværdi faktureres følgende engangsafgifter for emballage- og fragtomkostninger:

Engangsbeløbets art Pris i DKK brutto/netto Bemærkning
Gratis forsendelse 0,00 (+evt. særtillæg, se nedenfor) fra en bestillingsværdi på DKK 800,-/640,- brutto/netto
Generelt engangsbeløb for forsendelse 50,-/40,- (+evt. særtillæg, se nedenfor) op til en bestillingsværdi på DKK 800,-/640,- brutto/netto
Tillæg for mindre mængder 40,-/32,- ved en bestillingsværdi under DKK 400,-/320,- brutto/netto
Forsendelsesbeløb pr. ler 29,00/23,20 Pr. 1 stk.
Forsendelsesbeløb Glasskifterammer fra format 320,00/256,00 Fra 1 stk.
30x40cm 230,00/184,00 Fra 6 stk.
Løse blindrammer 0,44/0,37 lb.m Engangsbeløb for løse blindrammer
Løse blindrammer - 29,04/23,23 Engangsbeløb for blindrammer - tillæg fra 180 cm længde
Fragtomkostninger pr. staffeli 200,00/160,00 Fra 1
  150,00/120,00 Fra 3
  100,00/80,00 Fra 5
Fragtomkostninger Opspændte lærreder fra Format 100x120cm 200,00/160,00 Fra 1 stk. pr. format
  125,00/100,00 Fra 6 stk. pr. format

 

 

 vælg

Betalingsbetingelser

Betaling kan ske med kreditkort eller faktura. boesner forbeholder sig ret til at levere mod forudbetaling.
Ved afgivelse af første bestilling anmodes kunder om at angive fødselsdato. Af hensyn til kreditkontrol anmodes et oplysningsbureau på forespørgsel fra boesner herefter om at stille de adresse- og bonitetsdata til rådighed for os, som er gemt i dettes database om kundens person, inklusive sådanne data, som er fastslået på basis af matematisk-statistiske processer. Følgeseddel og faktura er vedlagt levering af varen. Afviger leveringsadressen fra fakturaadressen, sendes fakturaen pr. post til fakturaadressen. Betalingsfrist vil altid være 14 dage netto.

 vælg

Levering

Leveringer foregår i de fleste tilfælde med UPS og DPD, som normalt alene leverer i hverdagene. Er kunden ikke til stede på leveringsadressen, efterlader UPS/DPD en meddelelse om, at nyt forsøg på udbringning skal aftales direkte med UPS/DPD. Kørselsruterne er grundlæggende fastlagt på forhånd, hvorfor levering som regel altid vil finde sted på samme tidspunkt på dagen.
Ved levering pr. spedition vil kunden som regel inden leveringen underrettes telefonisk af speditøren for at aftale leveringstidspunkt. Speditioner leveres normalt kun til den første lukkede dør (normalt hoveddøren).
boesners angivelse om leveringsfristen er ikke bindende for 2-4 dage medmindre et sådant er lovet bindende.

 vælg

Beskadigelse af forsendelsen

For erhvervsdrivende:
Såfremt kunden er erhvervsdrivende, skal den erhvervsdrivende ved levering og inden overdragelse kontrollere varen med hensyn til indhold, antal og tilstand, herunder om varen er udvendigt ubeskadiget.
Transportskader skal herefter straks kvitteres på speditionens modtagelseskvittering, idet transportfirmaet ellers ingen skadeserstatning yder. Krav pga. transportskader skal stilles til transportøren (UPS, DPD, spedition). Yderligere vigtige henvisninger herom kan ses på den påtrykte lomme til følgesedlen/

For forbrugere:
Såfremt kunden er forbruger, beder boesner kunden om omgående at reklamere fejl i forsendelsen, inklusive transportskader. Forsømmes reklamationen, har det dog ingen konsekvenser for forbrugerens retsstilling.

 vælg

Reklamation ved mangler

Kunden skal straks efter modtagelsen kontrollere de modtagne varer.
Købelovens mangelsregler finder anvendelse.
Er kunden erhvervsdrivende er kunden forpligtet til at reklamere straks i henhold til § 377 i den tyske handelslov (HGB). I modsat forbeholder boesner sig retten til at afvise at efterkomme kundens krav.
For at forenkle behandlingen beder vi kunden om at oplyse sit kunde- samt faktura- eller følgeseddelnummer. Returneringer uden porto accepteres ikke af boesner. Vi beder kunden om at vedlægge returformularen for hver varereturnering, som er indeholdt i leverancen, i udfyldt stand. Udeladelsen af disse oplysninger eller vedlæggelsen af returformularen har dog ingen indflydelse på kundens krav.

 vælg

Ejendomsforbehold

For erhvervsdrivende er de leverede varer omfattet af boesners ejendomsforbehold indtil fuldstændig betaling for varen er sket med frigørende virkning til det af boesner angivne betalingssted.

 vælg

ansvar

Er kunden erhvervsdrivende, andrager mangelsansvarfristen et år fra det tidspunkt, varen er overdraget til transportøren. Denne frist gælder også for krav om erstatning af mangelfølgeskader. Der tages forbehold mod fejl i visning af priser, illustrationer, produktbeskrivelser eller redaktionelt indhold samt øvrige fejltagelser.
boesners ansvar er begrænset til forsætlige og groft uansvarlige krænkelser af pligter iht. kontrakten eller loven. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for skader på liv, legeme og sundhed og for skader, som omfattes af ansvaret ifølge loven om produktansvar. I disse tilfælde hæfter boesner også for uagtsomhed. På grund af krænkelse af væsentlige kontraktpligter hæfter boesner ligeledes for skødesløshed, hvorved ansvaret er begrænset til varens værdi. Et videregående ansvar er udelukket. Denne ansvarsbegrænsning gælder ligeledes for boesners ansattes, , medarbejdernes, repræsentanternes og medhjælpernes personlige ansvar.

 vælg

Værneting og lovvalg

For erhvervsdrivende kunder er rette værneting for konflikter retten i Witten og købsaftalen er underlagt tysk ret med undtagelse af den international købelov.
For forbrugere er rette værneting ved forbrugerens hjemsted og købsaftalen er underlagt dansk ret..

 vælg

Oplysninger af teknisk art

boesner har foretaget enhver forarbejdningen af varer efter bedste viden, men udelukker ethvert ansvar for forarbejdede varer.

 vælg

Fortrydelsesret

Dette afsnit om fortrydelsesret gælder kun for forbrugere, dvs. kunder, som handler privat eller hovedsagligt uden for deres erhverv..

 vælg

Information om fortrydelsesret
 vælg

Fortrydelsesret

Kunden har ret til at træde tilbage fra sit køb aftale inden for 14 dage uden begrundelse. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden eller en af kunden angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse. For at udøve sin beslutning om at fortryde denne aftale skal kunden i en utvetydig erklæring (f.eks. et brev, som sendes med posten, telefax eller ved e-mail) informere os, boesner dk-office, Godthåbsvej 7, 3. sal, 2000 Frederiksberg, Danmark, tlf. 3132 5021 fax +49 2302 91066-32, e-mail: danmark@boesner.com. Hertil kan kunden bruge nedenstående standard-Fortrydelsesformular, hvilket dog ikke er obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at afsende meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb. Bemærk venligst, at varer, som er blevet specielt fremstillet til kunden efter kundens specifikationer, er undtaget af fortrydelsesretten.

 vælg

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
boesner kan nægte kunden at refundere købesummen, indtil boesner har modtaget varerne eller dokumentation fra kunden for, at kunden har returneret varerne, alt efter, hvad der er det tidligste tidspunkt.
Kunden skal returnere eller overdrage varerne til boesner dk-office, Godthåbsvej 7, 3. sal, 2000 Frederiksberg, senest 14 dage fra den dag, hvor kunden informerede boesner om annulleringen af aftalen. Fristen er overholdt, hvis kunden afsender varerne inden udløb af fristen på 14 dage.

Hvis boesner skal bære omkostningerne for returforsendelsen, beder vi kunden om at kontakte os forudgående, således at vi kan organisere en forsendelse som er gratis for kunden. Vælger kunden selv at organisere forsendelsen, bærer kunden også selv omkostningerne for denne.

Udgifterne for varereturneringen skønnes at udgøre op til DKK 400,-. Ved returneringen er kunden ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Kunden bærer transportrisikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Kunden hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Download formular:

 

 

 vælg

Mønstrer/illustrationer

er uforpligtende. Råstoffer er ikke altid ens, derfor er mindre afvigelser med hensyn til udførelse og mål tilladte.

 vælg

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, kan du henvende dig til os ved skrive en e-mail til danmark@boesner.com Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, E-Mail: kfst@kfst.dk.

 vælg

Databeskyttelse

Vores detaljerede bestemmelser om databeskyttelse findes på vores danske website på følgende link:

http://www.boesner.dk/databeskyttelse

©-2015

Efterligning og mangfoldiggørelse af Boesner katalogerne samt alle internetpræsentationernes indhold er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra

 

boesner GmbH holding + innovations, D-58456 Witten, Gewerkenstraße 2, Tyskland.

 vælg